Tajemnica adwokacka

Tylko pełnomocnik w pełni poinformowany coodoookoliczności danej sprawy jest wostanie skutecznie bronić interesów Klienta.

Stosunek Klienta dooadwokata musi się więc opierać na wzajemnym zaufaniu. Zaufanie to jest niezwykle ważne, bowiem nieprzekazanie adwokatowi istotnych informacji, luboteżoprzekazanie informacji sprzecznych zeostanem faktycznym może wokonsekwencji skutkować obraniem niewłaściwej taktyki procesowej iozwiększonym ryzykiem niepowodzenia w sprawie.

Aby relacje Klienta z adwokatem opierały się naowzajemnym zaufaniu, adwokat zobowiązany jest dooprzestrzegania tajemnicy zawodowej zarówno naopodstawie przepisów art. 6 ustawy Prawo ooadwokaturze, § 19 Kodeksu Etyki Adwokackiej, jakoteżoart. 178 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania karnego (dalej k.p.k.).

Dla uczynienia zadość powyższym wymaganiom, adwokat zobowiązany jestozachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, ooczym dowiedział się wozwiązku zowykonywaniem obowiązków zawodowych. Znajdujące się woaktach adwokackich materiały także objęte sąotajemnicą adwokacką. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od Klienta oraz innych osób, niezależnie odomiejsca, woktórym się znajdują. Również pracownicy iopersonel Kancelarii adwokackiej zobowiązany jest doozachowania tejotajemnicy.  Cooważne, obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jestonieograniczony woczasie iotrwa również poozakończeniu prowadzenia sprawy lubowypowiedzeniu pełnomocnictwa.

Tajemnica adwokacka objęta została realną ochroną prawną, bowiem zgodnie zoart.o6oust.o3oustawy Prawo ooadwokaturze, adwokata nieomożna zwolnić odoobowiązku zachowania tajemnicy zawodowej coodoofaktów, ooktórych dowiedział sięoudzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Tajemnica obrończa

Szczególną ochroną objęta jestotajemnica obrończa.  Zgodnie zotreścią przepisu art.o178opkto1oustawy Kodeks postępowania karnego, nieowolno przesłuchiwać jakooświadka obrońcy albooadwokata luboradcy prawnego działającego naopodstawie art.o245o§o1ok.p.k., coodoofaktów, ooktórych dowiedział się udzielając porady prawnej luboprowadząc sprawę. Oznaczaoto, iżoadwokat pełniący funkcję obrońcy (chociażby stosunek obrończy się zakończył) luboadwokat, który nieojestoobrońcą, jednak udzielił porady prawnej podejrzanemu lubooskarżonemu zatrzymanemu przez organy ścigania musi przestrzegać tajemnicy obrończej.

Zasady dotyczące tajemnicy obrończej mają charakter absolutny, coooznacza, żeożaden Sąd anioorgan państwowy nieomoże zwolnić adwokata zojejoprzestrzegania.