Honorarium

Wynagrodzenie adwokata ustalane jestoindywidualnie, naopodstawie umowy zoKlientem, orazoprzyouwzględnieniu konkretnego problemu prawnego zoktórym sięoonozwraca. Wysokość honorarium zależy przede wszystkim odonastępujących czynników:

  • rodzaj zlecenia,
  • termin wykonania zlecenia,
  • stopień zawiłości i zaawansowania sprawy,
  • wartość przedmiotu sprawy,
  • wymagany nakład pracy adwokata.

Zasadą jestopobieranie wynagrodzenia zogóry, wochwili przyjęcia zlecenia prowadzenia sprawy. Woindywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności naoraty.

Wobec uregulowań §o50oust.o2oZbioru Zasad Etyki Adwokackiej ioGodności Zawodu, niedopuszczalne jestozawieranie przez adwokata umowy zoKlientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium zaoprowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie odoostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może jednak zastrzec woumowie zoklientem dodatkowe honorarium zaopozytywny wynik sprawy (success fee).

 

Wynagrodzenie adwokata może przybrać formę ryczałtową, godzinową, z uwzględnieniem  premii za sukces, mieszaną.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Jest to określona z góry kwota wynagrodzenia zaorealizację ustalonego zoKlientem zlecenia wopostaci np.oudzielenia porady prawnej, sporządzenia projektu pisma, projektu umowy, sporządzenia opinii prawnej, prowadzenia sprawy, zastępstwa przed sądem lubourzędem.

Wynagrodzenie godzinowe

Ten rodzaj wynagrodzenia jestościśle uzależniony odoilości czasu, który adwokat poświęca naorzecz Klienta, jakoteż stawki przyjętej jakoowynagrodzenie zaojedną godzinę pracy. Wysokość stawki godzinowej uzależnionaojest odostopnia zawiłości sprawy.

Wynagrodzenie z premią za sukces

System wynagradzania uwzględniający premię zaosukces (success fee) może być zastosowany m.oin.owosprawach związanych zodochodzeniem ioegzekwowaniem wierzytelności pieniężnych. Honorarium obejmuje więcowynagrodzenie ryczałtowe iowynagrodzenie dodatkowe –osuccess fee. Premia taopodlega zapłacie wyłącznie woprzypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Wynagrodzenie mieszane

Ustalenie wynagrodzenia możliwe jest także przyołącznym zastosowaniu wskazanych powyżej systemów, celem dostosowania wysokości iocyklu płatności honorarium do oczekiwań i możliwości finansowych Klienta.

 

Do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia adwokata należy doliczyć podatekoVAT, bowiem usługi prawne opodatkowane sąo23% stawką podatku odotowarów iousług.