Obszar praktyki

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi wozakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii orazoprowadzenia spraw przed organami administracyjnymi, organami ścigania ioSądami wozakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa pracy ioubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego.

 

W zakresie PRAWA CYWILNEGO Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące m.oin.:

 • prowadzenia spraw o zapłatę,
 • dochodzenia należności zotytułu odszkodowania iozadośćuczynienia, wotym roszczeń odofirm ubezpieczeniowych,
 • dochodzenia roszczeń pieniężnych ioniepieniężnych,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • ochrony własności i posiadania,
 • prowadzenia postępowań o zasiedzenie, dotyczących służebności, rozgraniczenia nieruchomości,
 • prowadzenia postępowań o zniesienie współwłasności,
 • ograniczonych praw rzeczowych,
 • egzekucji zobowiązań,
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami,
 • eksmisji.

W zakresie PRAWA RODZINNEGO Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące m.oin.:

 • rozwodów i separacji,
 • podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • alimentów,
 • kontaktów z dziećmi,
 • spraw dotyczących kontaktów zodziećmi,
 • spraw dotyczących władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • przysposobienia, opieki, kurateli.

W obszarze PRAWA SPADKOWEGO Kancelaria prowadzi postępowania dotyczące:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku i zniesienia współwłasności,
 • odpowiedzialności zaodługi spadkowe,
 • dochodzenia roszczeń zotytułu zachowku iozapisów.

W zakresie PRAWA KARNEGO Kancelaria świadczy pomoc prawną m.oin.owozakresie:

 • obrony w sprawach karnych iowosprawach oowykroczenia – naoetapie postępowania przygotowawczego, postępowania przed Sądem IoioIIoinstancji, wopostępowaniu kasacyjnym,
 • reprezentacji pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych,
 • spraw dotyczących wykonania kary, wotym0oowydanie wyroku łącznego, wniosków oowarunkowe przedterminowe zwolnienie, spraw przed Sądem penitencjarnym, spraw dotyczących wniosków oozgodę naowidzenie, przepustkę, przerwę woodbywaniu kary,
 • sporządzania apelacji, kasacji, wniosków oowznowienie postępowania,
 • dochodzenia odszkodowania iozadośćuczynienia zotytułu niesłusznego skazania luboaresztowania.

W obszarze PRAWA PRACY IoUBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Kancelaria prowadzi sprawy m.oin.owozakresie:

 • reprezentacji w sporach zopracodawcą lubopracownikiem,
 • dochodzenia wynagrodzenia ioinnych należności,
 • dochodzenia odszkodowań zaoniezgodne zoprawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • dochodzenie odszkodowań zotytułu wypadku przyopracy,
 • reprezentacji w sprawach dotyczących prawa dooemerytury luboprawa doorenty.

W zakresie PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Kancelaria oferuje prowadzenie obsługi prawnej wozakresie:

 • sporządzania wniosków, odwołań, skarg ododecyzji administracyjnych,
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacji przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzania skarg dooEuropejskiego Trybunału Praw Człowieka woStrasburgu.

W obszarze PRAWA GOSPODARCZEGO Kancelaria oferuje obsługę prawną woszczególności wozakresie:

 • stałej obsługi prawnej przedsiębiorców,
 • sporządzania i opiniowania umów,
 • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi orazoorganami administracji publicznej, doradztwo prawne wozakresie prawa pracy,
 • windykacji należności,
 • spraw o zapłatę, postępowań upominawczych ionakazowych,
 • sporów wynikłych wozwiązku zowykonaniem umów.
 • postępowań odszkodowawczych.